Wojciech Wąsowicz

Profesor zwyczajny z 40 letnim stażem zawodowym. Kierownik Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska IMP w Łodzi. Posiada wiedzę z dziedziny biochemii, chemii analitycznej i toksykologii, która jest kluczowa w szeroko rozumianych naukach o zdrowiu.

W latach 2009-2017 Prezes Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (PTToks), a od roku 2017 wiceprezes PTToks. Członek Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Produktów Biobójczych (od roku 2012 do chwili obecnej). Ponadto jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Ochrony Zdrowia w Przemyśle Chemicznym MEDICHEM. Jest jednym z 24 polskich toksykologów umieszczonych na liście European Registered Toxicologist.

Długoletni członek międzynarodowej Podgrupy Roboczej d/s Nanotechnologii przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu (do roku 2018). Członek zespołu roboczego do spraw nanocząstek w żywności działającej w ramach European Food Safety Authority (EFSA).

Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, oraz Rady Naukowej Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz członkiem 9. Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Łodzi. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą. Wielokrotnie zapraszany do wygłoszenia referatów plenarnych na Zjazdach i Konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

Kierownik/współwykonawca wielu projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Komisję Europejską, czy inne podmioty gospodarcze. Aktualnie koordynuje (na terenie Polski) projekt Human Biomonitoring for Europe (HBM4EU), finansowany w ramach Horizon 2020.

Autor/współautor 210 pełnych prac naukowych (wg Web of Science), indeksowanych głównie w czasopismach o dużym współczynniku oddziaływania. Prace były cytowane ponad 3 tys. razy.

Skip to content