Stella Bujak-Pietrek

Specjalista w zakresie higieny pracy i BHP. Kierownik Pracowni Aerozoli. Ekspert w zakresie narażenia zawodowego na pyłowe czynniki szkodliwe w środowisku pracy – pyły przemysłowe i włókna mineralne. Członek zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych przy Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Reprezentant Instytutu Medycyny Pracy w Komitecie Technicznym – KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W ramach działalności związanej z PKN jest zaangażowana w prowadzenie prac normalizacyjnych związanych z opracowaniem norm dotyczących oznaczania frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną. Wykładowca na szkoleniach/kursach organizowanych dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriów badania środowiska pracy oraz w ramach specjalizacji z medycyny pracy w zakresie szkodliwości oraz metodyki oznaczania stężenia czynników pyłowych w środowisku pracy.
W ramach zainteresowań naukowych prowadzi badania dotyczące narażenia na nanocząstki i cząstki ultradrobne emitowane z różnych źródeł zarówno zawodowych (stanowiska pracy) jak i pozazawodowych (środowiskowych, z produktów konsumenckich) w tym opracowywanie metodyki pomiarów, organizowanie i realizowanie badań na rzeczywistych stanowiskach pracy lub w warunkach laboratoryjnych i ocena ekspozycji na cząstki o wymiarach nanometrowych.

Skip to content