Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska

Specjalista zdrowia publicznego, absolwentka Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych. Od szeregu lat zajmuje się problematyką zagrożeń wibroakustycznych środowiska pracy i środowiska ogólnego, a w szczególności doskonaleniem metod pomiaru i oceny narażenia na hałas, w tym hałas infradźwiękowy, niskoczęstotliwościowy i ultradźwiękowy oraz badaniem skutków jego oddziaływania. Autorka ponad 330 publikacji z tego zakresu.  W latach 2014-2017 współprzewodnicząca zespołu, zajmującego się ubytkami słuchu wywoływanymi przez hałas przy Międzynarodowej Komisji ds. Biologicznych Skutków Hałasu (Team 1 – Noise-induced hearing loss – International Commission on Biological Effects of Noise – ICBEN) oraz członek komitetu redakcyjnego czasopisma Noise and Health. Przewodnicząca Grupy Ekspertów ds. Hałasu oraz członek Zespołu Ekspertów ds. Czynników Fizycznych Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Członek Komitetu Technicznego  nr  157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współpracuje z Polskim Centrum Akredytacji w charakterze audytora technicznego i audytora technicznego – stażysty, oceniającego odpowiednio laboratoria badawcze i organizatorów  badań biegłości.  Od wielu lat zaangażowana w prowadzenie kształcenia podyplomowego – specjalizacyjnego dla lekarzy medycyny pracy  oraz audiologów i foniatrów. Wykładowca Studium Ochrony przed Hałasem na Politechnice Warszawskiej. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla pracowników inspekcji sanitarnej i laboratoriów badawczych zajmujących się oceną warunków środowiska pracy.

Skip to content