Katarzyna Konieczko

Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na czynniki chemiczne, oceny materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości chemicznych oraz regulacji prawnych w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin. Od 20 lat zajmuje się prowadzeniem centralnego rejestru czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy. Autorka ekspertyz naukowo-technicznych, dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla substancji chemicznych, wytycznych szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych oraz kart charakterystyk substancji chemicznych i ich mieszanin. Członek Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i Pyłowych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. Wykładowca na Studiach Podyplomowych REACH organizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w ramach programu UE. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych.

Skip to content